Menskunde: kind als uitgangspunt

Het gaat bij de Marimbaschool niet alleen om de kerndoelen zoals ze geformuleerd zijn voor het eind van de basisschool. Bij ons is menskunde het continue ont-wikkelproces waar we aan werken: wie ben je diep van binnen en hoe verhoud je je tot de ander, de natuur, de wereld en welke bijdrage heb jij daarin te leveren? Dit geldt voor kinderen en voor leerkrachten. Wat in alles doorstroomt is de boodschap dat het kind goed is zoals het is. Emoties krijgen de ruimte om er te zijn. Hierdoor blijven kinderen verbonden: met zichzelf, de ander, de natuur en de wereld om hen heen. We gebruiken als tool hiervoor Human Design: www.schoolofhumandesign.nl

We willen kinderen in hun gehele ontwikkeling begeleiden. Niet enkel op het gebied van lezen, schrijven en rekenen, maar ook in hun gehele menszijn. Dat kan niet met een methode die van dag tot dag bepaalt wat de leerkracht moet aanbieden. Dat kan alleen maar door echt te luisteren naar kinderen, mee te spelen, mee te doen met hun activiteiten. We sluiten aan op wat het kind al kan en laat zien, maar op zo’n manier dat het kind dat niet alleen zou kunnen. We helpen een kind bij dat gedeelte wat het kind nog niet zelfstandig kan, maar wel met hulp van een meerwetende partner. Zo lokken we gesprekken uit, leerervaringen en reflectiemomenten.

Tot en met 7 jaar lokken we leren uit in en vanuit spel. De leerkracht speelt mee en vanuit deze betekenisvolle context wordt tevens het belang van lezen, schrijven, rekenen, maar ook van sociale omgang duidelijk. In de winkel in de klas is het bijvoorbeeld wel nodig dat je op je beurt wacht, maar moet je ook kijken of je genoeg geld bij je hebt en wat er in de aanbieding is. In het begin is het doenalsof rekenen, lezen en schrijven, maar na 7 jaar willen kinderen het steeds echter doen, zoals het ook in de echte wereld gaat. Dit betekent dat kinderen bij ons op school ook in groep 3 nog in en vanuit hoeken werken, net als in de kleuterleeftijd.
Vanaf 7 jaar worden kinderen steeds geïnteresseerder in de wereld om hen heen. We geven de kinderen alle ruimte om onderzoek te doen. Dat mag alleen, in tweetallen of met de hele klas. Alles valt of staat met de interesse van dat groepje kinderen. Vanuit echte interesse ontstaat diepgaand leren. Dat is ons doel. We weten wat kinderen moeten kennen en kunnen (kerndoelen) en integreren dat op betekenisvolle wijze in hun onderzoek. Omdat kinderen het geleerde direct toepassen in hun spel of onderzoek is structureel toetsen overbodig.
In groep 8 staan twee belangrijke zaken centraal: afscheid van de basisschool en voorbereiding op het voortgezet onderwijs. De afscheidsmusical schrijven we met de kinderen samen, een omvangrijk thema in groep 8. Kinderen leren daardoor bijvoorbeeld dialogen schrijven, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen voor hun onderdeel en uitgaan en inzetten van elkaars kwaliteiten. Daarnaast heeft ieder kind andere vaardigheden nodig als je naar de brugklas kijkt. Het laatste half jaar in groep 8 zal specifiek in het teken staan van plannen, aantekeningen leren maken, maar ook omgaan met onzekerheden (denk aan een nieuwe groep en verschillende docenten voor verschillende vakken). Omdat we de kinderen goed in beeld hebben en weten naar welke voortgezet onderwijsschool zij gaan, kunnen wij gericht die onderdelen voor dat kind ontwikkelen wat nodig is om zich staande te houden in de brugklas en de jaren erna.