Waar staan we voor

Onze basiswaarden

Wij willen een gemeenschap van verbinding tussen ouders, leerkrachten en kinderen vormen, waarbinnen het veilig voor een ieder is om autonoom en nieuwsgierig te handelen en innerlijke wijsheid zich kan ontplooien. We werken vanuit drie basiswaarden:
Vertrouwen, Gelijkwaardigheid en Verantwoordelijkheid

Vertrouwen
Op de Marimbaschool hebben we vertrouwen in elkaar, in ieders ontwikkeling (van kinderen, leerkrachten en ouders) en in ieders unieke pad. Vertrouwen is het gevoel, de overtuiging, dat het altijd goed komt, ook al weet je de feitelijke uitkomst nog niet. Het weten dat de weg van hier naar daar de juiste is en dat je onderweg alles tegenkomt dat je helpt om de essentie te ontdekken. Het vertrouwen in de ander is het weten dat het juist is ook al doet een ander het op zijn eigen wijze en is dat anders dan jouw manier. Je gaat uit van de goede intenties van anderen. 

Gelijkwaardigheid
We zijn een leer- en ont-wikkelgemeenschap. dat houdt in dat iedereen zichzelf mag zijn én dat iedereen leert en ont-wikkelt. Gelijkwaardigheid houdt in: samen groeien waarbij iedereen zijn eigen onderdeel heeft en bereid is te blijven leren en groeien: kinderen, leerkrachten en ouders. Je hebt de anderen nodig. Zij leveren je de spiegel en hulp om verder te komen. De leerkracht staat dus niet boven het kind; je hoeft niet hetzelfde te kunnen. Iedereen kan op momenten expert of leerling zijn.
Iedereen heeft ook inbreng met betrekking tot het collectief: wat gaat er goed, wat kan er beter, wat moet er voor de gemeenschap ontworpen worden, etc. In de onderlinge verbinding dienen de Individuele verschillen, ieders uniekheid, draagkracht en voor de context relevante eigenschappen als uitgangspunt om samen te zoeken naar een natuurlijke balans, een evenwichtige verdeling. 

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid is de bereidheid om zorg te dragen voor een onderwerp of een ander persoon, je te verbinden en eraan toe te wijden. Je voelt je eigenaar van een deel in jou of buiten jou. Je bent aanspreekbaar op dat punt. En als je een stuk oppakt, toon je commitment. Dat houdt in dat je de regie krijgt en ook neemt. Je bent pro-actief met het onderwerp bezig, zorgt dat je volgens duidelijk vooraf gestelde doelen opereert, maakt de resultaten zichtbaar en koppelt dat terug aan anderen. Dit geldt voor leerkrachten, maar ook voor kinderen, bijvoorbeeld committeren aan een workshop of ontwikkelplan.

In ons aanbod houden we rekening met de natuurlijke en leeftijdsgebonden ontwikkeling van ieder kind en nemen de manier van informatie verwerken (talig of beeldend) en unieke kwaliteiten mee. We bieden alle lesstof aan in een betekenisvolle context, in de klas en in de natuur, zodat kinderen het geleerde direct kunnen gebruiken.
We zullen top-down lesgeven. Dit houdt in dat we eerst het totaaloverzicht geven van de stof en daarna de details.

In de groep 1, 2 en 3 staat spelend leren centraal. In groep 5, 6 en 7 onderzoekend leren. Groep 4 is een tussenjaar waarin, afhankelijk waar het kind behoefte aan heeft, gekozen kan worden voor spelend of onderzoekend leren. In groep 8 staat studerend leren centraal als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Aan ons leerkrachten de taak om het leerproces zo goed mogelijk te begeleiden en volgen. Door mee te doen, mee te spelen, mee te werken, echt te luisteren en observeren bieden we datgene aan dat het kind nodig heeft. Hierdoor wordt structureel toetsen overbodig.
We voelen ons verantwoordelijk om de intrinsieke motivatie tot leren te blijven aanboren zodat het persoonlijk pad van ieder kind zich verder ontvouwt.

Wij zullen niet alleen de denkende mens voeden, maar ook aandacht geven aan de emotionele en spirituele ontwikkeling. We laten ons hierbij inspireren door Rudolph Steiner. Van nature hebben kinderen behoefte aan bewegen, spelen, delen, creatief bezig zijn en onderzoeken. We stimuleren daarbij samenwerking, maar bekrachtigen ook de autonomie van elk kind.