Leren van binnen naar buiten

Het leren op de Marimbaschool gebeurt van binnen naar buiten. We beginnen bij wat het kind al kan en heeft meegemaakt. Verhalen, ervaringen, interesses, talenten, de natuurlijke behoefte om te ont-dekken vormen het startpunt van waaruit kinderen zich verder kunnen ontwikkelen.

Ont-wikkelen doen we ons leven lang. Vanuit hoe bewust je bent over jezelf, laat je bepaald gedrag zien. Hiermee kom je in contact met de buitenwereld. Daaruit kan een verlangen ontstaan om iets nieuws te leren (je ziet een ander kind een kasteel bouwen en wilt dat ook) of je wilt iets wat je leuk vindt nog beter leren (een steviger bouwsel maken). Vanuit daar oefen je nieuwe vaardigheden en dat vergroot je zelfbewustzijn (wie ben ik, wat kan ik, wat vind ik leuk en wat wil ik nog meer doen/ leren). Het is onze taak op de Marimbaschool om kinderen hiertoe uit te dagen en de ontwikkeling te faciliteren door de juiste materialen en hulp/ begeleiding te bieden. We voelen ons verantwoordelijk om de intrinsieke motivatie tot leren te blijven aanboren zodat het persoonlijk pad van ieder kind zich verder ontvouwt. 

Daarbinnen en daarnaast bieden we vele vormen van creatieve uitingen aan, om het kind te laten ontdekken waar zijn talenten liggen en om zich te kunnen uiten. Wij voeden niet alleen de denkende mens, maar geven ook aandacht aan de emotionele en spirituele ontwikkeling. We laten ons hierbij inspireren door Human Design en Rudolph Steiner. Van nature hebben kinderen immers behoefte aan bewegen, spelen, delen, creatief bezig zijn en onderzoeken. We stimuleren daarbij samenwerking, maar bekrachtigen ook de autonomie van elk kind.  

We hebben onze visie op ontwikkeling weergegeven met onderstaande cirkel. De cirkel van ontwikkeling werkt van binnen naar buiten: De spiraal staat symbool voor de levenslange natuurlijke proces van ontwikkeling en groei van de mens, zoals hierboven omschreven. Dit is het continue proces van leren. Vertrouwen in jezelf, de ander en het proces in wisselwerking en samenhang met het meer bewust worden van jezelf, in relatie tot de ander en jouw inbreng in de wereld. Voor het (schoolse) leren is het noodzakelijk dat alle kinderen individueel zich leren focussen, kiezen en verbinden (gele binnencirkel). Human Design past hier goed bij, omdat het ons een tool geeft om te kunnen zien hoe een kind bij voorkeur een keuze kan maken, op welke manier hij het beste kan focussen en zich verbindt met de lesstof die we aanbieden. ​

Daarna verplaatst de aandacht zich naar de relatie met de directe omgeving onder andere in de vorm van samenwerking. In het samenwerken met de ander krijgen interactie-, onderzoeks- en probleemoplossende vaardigheden een plek. We zien de school als een veilige oefenplaats waarin deze vaardigheden ontwikkeld kunnen worden.

Vervolgens zal het kind zich moeten leren te verhouden tot de (buiten)wereld. ​Het einddoel van het onderwijs is dat kinderen  een positief-kritische deelnemer aan de samenleving worden. Daarvoor is het nodig dat zij zichzelf en hun eigen talenten goed kennen; eigenaarschap durven tonen over hun ontwikkeling; inlevingsvermogen hebben in de ander, maar ook weten welke kennis, vaardigheden en omgeving hen voedt, waar ze een energielek ervaren en hoe ze daarmee om kunnen gaan.

De specifieke kennis en vaardigheden die we aanbieden (denk aan lezen, schrijven en rekenen) zijn een middel om deze doelen te behalen en dus een positief-kritische deelnemer aan de samenleving te worden.​